Национален план за възстановяване и устойчивост

Основната цел на Плана за възстановяване и устойчивост е да способства икономическото и социално възстановяване от кризата, породена от COVID-19 пандемията. В преследването на тази цел са групирани набор от мерки и реформи, които да имат съществен принос към възстановяването на потенциала за растеж на икономиката и да го развият, като осигурят устойчивост на негативни външни въздействия. Това ще позволи в дългосрочен план постигането на стратегическата цел за конвергенция на икономиката и доходите до средноевропейските. Същевременно, Планът полага основите за зелена и цифрова трансформация на икономиката, в контекста на амбициозните цели на Зелената сделка

Документи

Документи
Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България
Презентация на Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България
Проекти към Национален план за възстановяване и устойчивост
Основни промени в разширената версия на Национален план за възстановяване и устойчивост
National Recovery and Resilience Plan of the Republic of Bulgaria
Projects under the National Recovery and Resilience Plan
Таблица допълняемост
Complementarity table
Преработени в отговор на коментарите на ЕК проекти в Националния план за възстановяване и устойчивост
icon