Национален план за възстановяване и устойчивост

Основната цел на Плана за възстановяване и устойчивост е да способства икономическото и социално възстановяване от кризата, породена от COVID-19 пандемията. В преследването на тази цел са групирани набор от мерки и реформи, които да имат съществен принос към възстановяването на потенциала за растеж на икономиката и да го развият, като осигурят устойчивост на негативни външни въздействия. Това ще позволи в дългосрочен план постигането на стратегическата цел за конвергенция на икономиката и доходите до средноевропейските. Същевременно, Планът полага основите за зелена и цифрова трансформация на икономиката, в контекста на амбициозните цели на Зелената сделка.

Въпросник за проучване на общественото мнение по отношение на изготвянето на проект на Закон относно управлението и изпълнението на националния План за възстановяване и устойчивост

Обобщена справка за Национален план за възстановяване и устойчивост на Р. България, съгласуван със Становище по екологична оценка № 1-1/2023 г. на министъра на околната среда и водите

Становище по екологична оценка на НПВУ № 1-1/2023

Съобщение за провеждане на консултации по Доклад за Екологична оценка на НПВУ съгласно чл. 20(3) на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми
Обява относно обществено обсъждане на Доклада за ЕО на НПВУ, 21.10.2022 г.

Актуална информация относно междинни етапи и цели за изпълнение по НПВУ

Сигнали за нередности

Документи

Документи
Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България
Презентация на Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България
National Recovery and Resilience Plan of the Republic of Bulgaria
Проекти към Национален план за възстановяване и устойчивост
Projects under the National Recovery and Resilience Plan
Основни промени в разширената версия на Национален план за възстановяване и устойчивост
Преработени в отговор на коментарите на ЕК проекти в Националния план за възстановяване и устойчивост
Доклад за екологична оценка на НПВУ съгласно чл. 20(3) на наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми
Решение за изпълнение на Съвета от 04.05.2022 г. за одобряване на оценката на Плана за възстановяване и устойчивост на България (ST 8091 2022 INIT) и Приложение към Решение за изпълнение на Съвета за одобряване на оценката на Плана за възстановяване и устойчивост на България (ST 8091 2022 ADD 1 - NOTE)
Споразумение за финансиране по Механизма за възстановяване и устойчивост между Комисията и Република България
Оперативни договорености между Европейската Комисия и Република България
Система за управление и контрол на ПВУ
Complementarity and demarcation between National Recovery and Resilience Plan and Cohesion policy, Common Agricultural Policy, other instruments
icon